All dreams shall flesh.

A. O. Spare

 

Om Loge Sinistra

Loge Sinistra är en sammanslutning av individer i södra Sverige vars verksamhet är lokaliserad i Malmö. Logen arbetar med att utforska den västerländska vänstra handens väg, de ockulta sfärer som ligger bakom denna, och de tekniker som kan användas för att ställa människan i kontakt med dessa sfärer. Praktiska tekniker såsom rituell magi och drömövningar är de främsta vägar genom vilket detta sker men även rent intellektuella teoretiskt inriktade studier i traditionens idéhistoria uppmanas från de enskilda logemedlemmarna. Logen har också som uppgift att fungera som ett rent socialt nätverk av likasinnade personer som är intresserade av att träffa människor med erfarenhet av diverse andliga och magiska upplevelser. Logens huvudsakliga funktioner skulle därmed kunna sägas vara magiska, akademiska och sociala.

På det magiska området försöker vi förena ortodox västerländsk ritualmagi, i traditionen från renässansgrimoirerna och från sådana individer som Cornelius Agrippa, John Dee och Francis Barrett med den ockulta tradition som brukar benämnas den vänstra handens väg.

Med uttrycket den vänstra handens väg menar vi en ockult tradition som tar avstånd från den nyplatonska hierarkiskt dualistiska indelningen av människan i en värdelös kropp och en ovärderlig själ som hemsökt den europeiska andligheten under så lång tid och ersätter denna, och de praktiska tekniker som denna modell legitimerar, med tekniker centrerade kring rituellt kontrollerade transtillstånd och disciplinerad extas. Den vänstra handens väg är tillskillnad från många ockulta esoteriska system inriktad på praktiska övningar och träning och inte på metafysiska spekulationer.

Det är i princip omöjligt att ge en fullständig bild av denna komplexa tradition i denna kortfattade text, men detta är logens övergripande inriktning. Det bör dock påpekas att den är till för att ge ett fokus åt logearbetet och inte för att kväva eller hindra utforskandet av någon seriös manifestation av ockultismen, inom denna inriktning kan de flesta av de magiska konsterna och systemen rymmas.

Magins uppgift, är som vi förstår den, att driva initiationsprocessen. Detta betyder att en systematisk och disciplinerad träning i olika ockulta tekniker har som syfte att utveckla de förmågor som slumrar inom varje människa och vars uppväckande är nödvändigt för att ställa individen i kontakt med de numinösa krafter som ligger bakom och som genomsyrar vår vardagliga tillvaro.

Logen är öppen för nybörjare likaväl som för erfarna magiker och i enlighet med andan inom den vänstra handens väg försöker vi ge logearbetet en så individualistisk prägel som möjligt.

Logen kan erbjuda medlemmar både teoretisk kunskap och praktisk träning i de ockulta konster som ligger innanför logens, relativt breda, intresseområde. Några konkreta exempel på sådana konster är traditionella ritualmagiska tekniker som evokation av andemakter och invokation av gudomliga väsen och deras mindre ortodoxa systertekniker som besättelseritual och arbete med totemdjur eller atavism.

Logen lägger också stor vikt vid drömmagi, inte bara för att utveckla självkännedom och medvetna drömmar, utan också som en teknik för att nå djupare astrala upplevelser och vid olika typer av meditationsövningar. Arbetet i logen kan ske på flera sätt beroende på den individuella logemedlemmens läggning. De huvudsakliga möjligheterna varje logemedlem har är dock följande:

  1. Att delta i cirklar tillsammans med andra logemedlemmar.
  2. Att arbeta på egna träningsprogram, projekt eller experiment med vägledning av någon logemedlem med speciell erfarenhet inom ett visst område.
  3. Att själv anordna ett projekt eller undervisa andra i något särskilt ämne.

Logens främsta mål på det kollektiva planet är emellertid att genom teoretiska studier och praktiska magiska experiment revitalisera den tradition i vilken vi står. Den Vänstra handens väg har, av olika anledningar, i stort sett i alla sina historiska manifestationer varit förföljd av representanter för samhällets majoritetsreligion vilket tvingat dess anhängare att verka underjordiskt och resulterat i att få av dess tekniker överlevt in i modern tid. Under det sista århundradet har dock den västerländska civilisationen nått en sådan grad av relativ tolerans att grupper knutna till denna väg åter kunnat verka öppet och rikta sin kraft på att återuppväcka det som försvunnit i historiens mörker. Detta är en av de saker Loge Sinistra arbetar med, långsamt och metodiskt, och därför är vi arvtagare till en ockult tradition som i princip är uråldrig. Naturligtvis existerar det ingen apostolisk successionsordning som knyter logen och dess medlemmar till franska konstnärssekter från 1880-talet, medeltida hinduiska tantriker eller gnostiska libertiner på 100-talet men det finns en magisk länk i den mån att logen systematiskt experimenterar med de tekniker som dessa grupper förvaltade.

De som inte är medlemmar av Dragon Rouge tillåts delta i logens arbete under en begränsad tidsperiod. Om de efter denna period beslutar sig för att de vill fortsätta att vara verksamma inom logen förväntar vi oss att de söker medlemskap i ordern.